ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Maison A | Boutique

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
A QUALITY PRODUCTIONS, handelend onder de naam Maison A | Boutique
Vestigingsadres: Veembroederhof 346, 1019 HC, Amsterdam
Telefoonnummer: +31 (0)20 428 9403
E-mailadres: info@maisonaboutique.com
KvK-nummer: 34213213
Btw-identificatienummer: NL 8137.98.851.B01


Artikel 2 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Maison A | Boutique: de onderneming zoals beschreven in artikel 1, die via een webshop producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
2. Klant: de natuurlijke persoon die via de website  www.maisonaboutique.com producten koopt bij
Maison A | Boutique.
3. Product: textiele goederen en schoenen, waaronder andere artikelen die relevant zijn voor deze sectoren voor zover deze worden verkocht door Maison A | Boutique.
4. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt op het moment van bestelling van een product door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de wettelijke bedenktijd af te zien van de koopovereenkomst.
6. Dag: kalenderdag.
7. Retourformulier: het formulier voor herroeping dat een consument dient in te vullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht en het ruilen van producten.
8. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Maison A | Boutique.


Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Maison A | Boutique en op elke tot stand gekomen koopovereenkomst  tussen de consument en Maison A | Boutique.


2. Tenzij anders schriftelijk aangegeven aan de consument, worden algemene voorwaarden van de klant niet geaccepteerd.

3. De tekst van deze algemene voorwaarden staat gepubliceerd op de website, bij het plaatsen van een bestelling verklaart de consument akkoord te gaan met en vanaf dat moment gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.

5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


Artikel 4 – Bestelling, koopovereenkomst en verzending
1. De bestelmodule in de webshop bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die worden aangegaan door het bestellen van een product. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de kosten van verzending;
• de wijze van betaling en aflevering;
• het herroepingsrecht;

2. Wanneer de consument een bestelling accordeert en zich daardoor committeert aan de betaalverplichting, ontstaat een pro forma koopovereenkomst. De koopovereenkomst komt officieel tot stand nadat de consument heeft voldaan aan haar betalingsverplichting en het volledige aankoopbedrag van de bestelling is bijgeschreven op bankrekening van Maison A | Boutique. De aankoop wordt dan via e-mail aan de klant bevestigd. Bestelprocedures die, om welke reden dan ook, technisch of anderszins zijn onderbroken voordat de betaling is voltooid, zijn geen afgeronde bestelling. Ook niet wanneer de klant per abuis een automatisch gegenereerde bestelbevestiging ontvangt. Een aankoop is pas definitief wanneer het volledige aankoopbedrag is bijgeschreven op bankrekening van Maison A | Boutique.

3. Maison A | Boutique zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

4. Maison A | Boutique behoudt zich het recht voor om een levering te annuleren of weigeren. Indien een bestelling waarvoor reeds een betaling is ontvangen door Maison A | Boutique, om welke reden dan ook, wordt geweigerd, wordt de klant hierover binnen 3 (kalender)dagen via e-mail geïnformeerd. Indien van toepassing stort Maison A | Boutique reeds ontvangen betalingen na annulering of weigering van een bestelling binnen 7 (kalender)dagen terug op rekening van de klant.

5. Maison A | Boutique communiceert op de website de actueel gehanteerde leveringstermijn die ingaat na ontvangst van betaling. De op de website vermelde leveringstermijn is een indicatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend indien een bestelling niet binnen de genoemde termijn wordt geleverd. Een verwachte vertraagde levering wordt binnen 5 (kalender)dagen na betaling via e-mail aan de klant gemeld.

6. Bestellingen worden verzonden aan het adres dat door de klant bij bestelling is opgegeven als bezorgadres. Wanneer het bezorgadres niet, of onvoldoende duidelijk, bepaald kan worden, wordt een bestelling niet geaccepteerd. 


Artikel 5 - Betalingen
1. Betalingen aan Maison A | Boutique kunnen worden gedaan via iDeal of door middel van een bankoverschrijving. 

2. Indien de klant ervoor kiest om  een betaling via iDeal te doen, dan zal de betaalprocedure direct starten na bevestiging van de bestelling. Indien betaling via een bankoverschrijving geschiedt, ontvangt de klant na bevestiging van de bestelling een factuur via e-mail. Deze factuur bevat alle betaalinstructies en -condities.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.


Artikel 6 – Privacy
1. Maison A | Boutique behandelt alle persoonlijke informatie die zij ontvangt van de koper als vertrouwelijk. Met het plaatsen van een bestelling geeft de klant Maison A | Boutique het recht om zijn of haar persoonlijke gegevens waar nodig te gebruiken. Deze gegevens worden bewaard voor zover dat nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verkregen en verwerkt door Maison A | Boutique: de uitvoering van de koopovereenkomst, voor marketingdoeleinden en voor het onderhouden van contact met de klant. 

2.  Maison A | Boutique maakt de persoonlijke gegevens van de klant niet bekend aan derden anders dan de partijen die betrokken zijn bij de betaling en de verzending van de producten.

3. De klant heeft te allen tijde het recht deze gegevens te bekijken en aan te passen. Een verzoek tot inzage van de geregistreerde persoonlijke gegevens kan worden ingediend via e-mail: info@maisonaboutique.com


Artikel 7 – Retourneren en herroepingsrecht
1. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens over de producten op de website zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of restitutie van het aankoopbedrag na retournering van bestelde producten na de wettelijke periode van herroepingsrecht.

2. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
Maison A | Boutique kan niet garanderen dat weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

3. Maison A | Boutique hanteert voor ruilen en retourneren de wettelijke termijn van 14 (kalender)dagen. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht of het ontvangen product wenst te ruilen voor een ander product, is hij verplicht dit binnen 14 (kalender)dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan Maison A | Boutique. Het product dient binnen 14 (kalender)dagen retour te worden gestuurd aan Maison A | Boutique, voorzien van een volledig ingevuld retourformulier, dat dient te worden gedownload op de website (te vinden onder "Verzenden en Retourneren"). Het verzendrisico en de kosten voor het retourneren van producten naar Maison A | Boutique zijn voor rekening van de klant. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, door middel van een bewijs van verzending (bijvoorbeeld track en trace code of ontvangstbewijs van PostNL). Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen door Maison A | Boutique.

4. De volgende voorwaarden gelden voor het ruilen of retourneren:

  • De geleverde producten dienen in originele staat en verpakking (de kleding is niet gedragen en/of gewassen en onbeschadigd) te worden geretourneerd.
  • De producten zijn vrij van vlekken (van bijvoorbeeld voedsel of make-up) en geuren (zoals lichaams- of tabaksgeuren, parfum of deodorant).
  • De originele kaartjes en labels zijn nog bevestigd aan het product.
  • Bikini’s en lingerie kunnen uit hygiënisch oogpunt niet geretourneerd worden.
Na ontvangst van de geretourneerde producten inspecteert Maison A | Boutique de conditie hiervan om vast te stellen of de retournering en het product voldoen aan de gestelde voorwaarden.

5. Na ontvangst en acceptatie van een geretourneerd product stort Maison A | Boutique de reeds ontvangen betaling binnen 14 (kalender)dagen terug op rekening van de klant. Indien een product niet in originele staat verkeert en niet is voldaan aan de ruil- en retourvoorwaarden, behoudt Maison A | Boutique zich het recht voor om het product te weigeren en niet over te gaan tot terugbetaling van het aankoopbedrag. Het geweigerde product wordt dan onder rembours teruggestuurd naar de klant.

6. Indien de klant binnen de in lid 1 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Maison A | Boutique heeft teruggezonden, is de koop een feit. 


Artikel 8 - De prijs
1. De prijs die door de klant moet worden voldaan voor zijn bestelling is de prijs zoals deze vermeld staat op het moment van bestelling en door de klant wordt geaccepteerd door akkoord te gaan met de bestelling. Alle productprijzen worden vermeld inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden duidelijk vermeld voordat de klant definitief akkoord gaat met een bestelling.

2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en programmeringsfouten. Voor de gevolgen van druk–,zet- en programmeringsfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk-, zet- en programmeringsfouten is Maison A | Boutique niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 


Artikel 9 – Risico
1. Vanaf het moment dat de consument of een derde persoon namens hem/haar de bestelde producten in ontvangst neemt na bezorging door het postbedrijf, komt het product in zijn/haar feitelijke beschikkingsmacht. Alle risico’s zoals ontstaan van schade aan, het verlies of de diefstal van het product gaan dan over op de koper.


Artikel 10. Overmacht
1. Als Maison A | Boutique niet voldoet aan enige verplichting ten opzichte van de koper, kan een dergelijke storing niet worden toegeschreven aan Maison A | Boutique als sprake is van overmacht, zoals bedoeld in artikel 6:75 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. ‘Overmacht’ betekent hier elke schending waarvoor het bedrijf niet aansprakelijk kan worden gehouden. Aansprakelijkheid is niet vastgesteld indien de schendig niet de fout is van het bedrijf of wanneer, volgens een wet, transactie of huidige bedrijfspraktijken, de schending niet toegekend kan worden aan het bedrijf.

2. Onder overmacht wordt onder meer (maar is nadrukkelijk niet beperkt tot) brand, storingen, stakingen en het handelen of nalaten van de overheid, met inbegrip van de lokale overheid (zoals beperkingen import).

3. Ook als leveranciers van Maison A | Boutique en/of derden die betrokken zijn bij de productie en de levering van de producten hun prestaties niet of onvoldoende leveren, zal dit worden beschouwd als overmacht van Maison A | Boutique.


Artikel 11 - Conformiteit en Garantie
1. Maison A | Boutique staat er voor in dat de producten voldoen aan de beschrijving hiervan op de website en aan de aan de redelijke eisen van deugdelijkheid. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens over de producten op de website dienen als waarheidsgetrouwe representatie van de daadwerkelijke producten. Maison A | Boutique kan deviatie in kleur en pasvorm echter niet garanderen. De klant dient zich ervan bewust te zijn dat de pasvorm van producten per persoon verschilt, onder andere afhankelijk van maat en lengte. Afbeeldingen, specificaties en gegevens over de producten op de website kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of restitutie van het aankoopbedrag na retournering van bestelde producten na de wettelijke periode van herroepingsrecht.

2. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Maison A | Boutique kan niet garanderen dat weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

3. Eventuele gebreken van een ontvangen artikel dienen binnen 24 uur na levering via e-mail aan Maison A | Boutique te worden gemeld. Terugzending van de betreffende producten dient te geschieden volgens alle gestelde voorwaarden in artikel 7 van deze algemene voorwaarden en volgens de instructies zoals vermeld op het retourformulier dat gedownload dient te worden van de website. Indien Maison A |  Boutique vaststelt dat een geretourneerd product daadwerkelijk niet voldoet aan de redelijke eisen van deugdelijkheid (een gebrek vertoont dat niet is veroorzaakt door de klant) worden de aankoopprijs en verzendkosten binnen 14 (kalender)dagen aan de klant vergoed.  Deze garantie geldt niet indien:

  • Het geconstateerde gebrek niet binnen 24 uur na levering via e-mail aan Maison A | Boutique is gemeld.
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld.
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

4. Enige plicht tot schadevergoeding op welke grond dan ook, is te allen tijde beperkt tot de prijs van het product.

5. Maison A | Boutique is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.


Artikel 12 – Klachtenregeling
1. Klanten dienen alle vragen, klachten en opmerkingen over bestellingen, betalingen en leveringen via e-mail aan Maison A | Boutique te verzenden. Een vraag, klacht of opmerking kan alleen in behandeling worden genomen indien deze is voorzien van de voor- en achternaam van de klant, het email-adres, het factuur- en ordernummer en zoveel mogelijk relevante informatie over de vraag, klacht of opmerking.

2. Bij Maison A | Boutique ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 (kalender)dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Maison A | Boutique binnen de termijn van 14 (kalender)dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 13 – Intellectueel eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het merk, de producten, afbeeldingen, documenten, teksten en materialen en andere wijzen waarop het merk en de producten tot uiting worden gebracht, zoals door Maison A | Boutique gepubliceerd en geleverd, berusten uitsluitend bij Maison A | Boutique.

2. De klant garandeert geen inbreuk te zullen maken op de intellectuele eigendomsrechten van Maison A | Boutique.


Artikel 14 – Toepasselijk recht
1. Op overeenkomsten tussen de Maison A | Boutique en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.